خبرهای مس رفسنجان

*حسين پورمحمدی* مديرعامل باشگاه مس رفسنجان از اردو تمرينی تيم كاراته آقايان مس رفسنجان كه با حضور قهرمانان و ملی پوشان آ...

یکشنبه 18 دی 1401 08:04

کاتاروهای تیم مس رفسنجان، آقایان امیر رضا باقریان، محمد شفیع زاده و محمد رضا شفیعی موفق شدند در رده تیمی جوانان، جواز حض...

چهارشنبه 02 آذر 1401 08:49

ابوالفضل هم دمجو، ابوالفضل فرامرزپور، امیرحسن معین الدینی، ابوالفضل شیخ شعاعی، طیب کهنوجی، محمد محمد نژاد ومحمدعرفان عس...

شنبه 05 شهریور 1401 14:22

محمدهمایونی، طیب کهنوجی، ابوالفضل هم دم جو،امیرحسن معین الدینی، محمدعرفان عسگری پور، ابوالفضل شیخ شعاعی، سبحان عوض پور،...

یکشنبه 30 مرداد 1401 12:01

تقدير از مدال آوران لیگ کاراته وان كاراته مس رفسنجان

یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 11:41

محمد حسین شیر صفت عضو تیم کاراته باشگاه مس رفسنجان که به عضویت تیم ملی کاراته ایران درآمده است،امروز یکشنبه ۲۸ آذر ماه ۱...

یکشنبه 28 آذر 1400 14:18

این سمینار با حمایت باشگاه مس رفسنجان،۲۵ و ۲۶ آذرماه ۱۴۰۰در محل مجموعه هلال احمر برگزار می شود

پنج شنبه 25 آذر 1400 08:57

آقای محمد رضا رحمانیان مدیر فنی تیم کاراته آقایان باشگاه مس رفسنجان،موفق به ارتقای کمربند سیاه دان هشت،سبک شوتوکان کشور...

یکشنبه 14 آذر 1400 06:52